10 december, Internationale Dag van de Rechten van de Mens [fr]

PNG

Persmededeling van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens op 10 december benadrukt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de Belgische inzet voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten. Belgische aandachtpunten blijven kinderrechten en vrouwenrechten, de strijd tegen de straffeloosheid, de doodstraf, en alle vormen van onderverdraagzaamheid en discriminatie, met inbegrip van deze gebaseerd op seksuele oriëntatie. Een recent voorbeeld van het Belgisch engagement is de conferentie over ‘Children’s rights and business principles’ die op 3 december in het Egmontpaleis plaatsvond.

Minister Reynders is ook zeer tevreden dat twee weken geleden de Derde Commissie van de Algemene Vergadering bij consensus de Belgisch-Sloveense resolutie heeft aanvaard over het internationaal verdrag ter uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Minister Reynders verheugt zich ook over andere positieve ontwikkelingen in de Derde Commissie zoals de toegenomen steun voor de resolutie over de instelling van een moratorium op de doodstraf.

‘Anderzijds besef ik dat nog te veel mensen een zware prijs moeten betalen voor de uitoefening van rechten en vrijheden die wij in onze samenleving als evident ervaren’, aldus minister Reynders, die erop wijst dat ons land met zijn lidmaatschap de afgelopen drie jaar een sleutelrol heeft vervuld in de Mensenrechtenraad.

Dat het Belgische lidmaatschap in de Mensenrechtenraad op 31 december 2012 afloopt, betekent echter niet dat België voortaan aan de zijlijn zal toekijken. Wel integendeel, ook als waarnemer zal België een actieve rol blijven spelen in de Raad, en een pleitbezorger blijven van de universaliteit van de mensenrechten. Ons land is trouwens kandidaat voor een nieuw mandaat in de Mensenrechtenraad voor de periode 2016-2018. Daarnaast blijft ons land een actief lid van het NGO-comité en de Commissie voor de Status van de Vrouw, die zich in maart 2013 zal buigen over de problematiek van geweld tegen vrouwen.

België blijft ook ijveren voor de bevordering en bescherming van kinderrechten en vrouwenrechten, in het bijzonder in de context van conflict- en postconflictsituaties. Zo nam minister Reynders in februari 2012 deel aan het open debat in de Veiligheidsraad over seksueel geweld in conflicten. Hij heeft ook zijn steun geuit voor de actie van dokter Mukwege, een voorvechter van vrouwenrechten in de getijsterde Kivu-regio van de Democratische Republiek van Congo.

Tot slot herinnert minister Reynders eraan dat de Europese Unie op 25 juni 2012 een Strategisch Kader en Actieplan voor Mensenrechten en Democratie heeft aangenomen. Ons land zal mee zijn schouders zetten om de uitvoering van de maar liefst 97 acties in het actieplan tot een goed einde te brengen.

Gepubliceerd op 10/12/2012

bovenaan de pagina