Column van Thierry Repentin en Michael Roth [fr]

Column verschenen in "La Croix" en geschreven door Thierry Repentin en Michael Roth, secretarissen-generaal voor de Frans-Duitse samenwerking, respectievelijk gedelegeerde minister bij de minister van Buitenlandse Zaken van de Franse regering, belast met Europese Zaken, en adjunct-minister van Buitenlandse Zaken van de Duitse regering, belast met Europese Zaken.

Europa, een unie van solidariteiten

In de afgelopen jaren heeft Europa een diepe economische en sociale crisis beleefd. Europeanen lijden daarvan nog steeds onder de gevolgen. Werkloosheid, vooral bij jongeren, bereikt onhoudbare niveaus in vele EU-landen. Twijfel heerst overal. Populistische bewegingen wakkeren gevoelens van vrees bij veel van onze burgers. Europa wordt aangeduid, onterecht, als een zondebok voor al onze kwalen.

Als ministers voor Europese Zaken belast met de samenwerking tussen Duitsland en Frankrijk geven we niet op. Integendeel. Europa is niet het probleem, ze is een oplossing. We hebben een Europa nodig die sterker, meer verenigd, welvarender en rechtvaardiger is.
We moeten het Europa der solidariteiten een nieuwe zin geven en nieuw leven inblazen. Solidariteit is tegelijkertijd een ideaal en een waarde, een methode en meerdere beleidslijnen. We moeten handelen om wat de uniciteit van Europa vertegenwoordigt te consolideren, dat onverbrekelijke band tussen een unie van waarden en een voorbeeld voor een sociale Staat.

Sociaal Europa was al lang juist een thema voor mooie toespraken gebleven. Haar ambitie verbergde amper de zwakte van haar prestaties en van de middelen die haar gegeven werden. Vandaag moeten we de groei weer voortzetten in heel Europa, maar dan wel een solidaire groei, die niemand uit de boot zal laten. We zijn deze weg ingeslagen met het pact van juni 2012 die groei en werkgelegenheid weer tot de kern van het Europese project heeft gebracht, met de bankenunie die de spaarders zal beschermen en de banken zal verantwoordelijken, met de inclusie van een sociale dimensie in de Economische en Monetaire Unie, en met het akkoord over de detachering van werknemers die een evenwicht tussen economische vrijheden en sociale grondrechten creëert. De strijd tegen de jeugdwerkloosheid heeft geresulteerd in een persoonlijke mobilisatie van staatshoofden en regeringsleiders, en, voor de eerste keer, in een budget van 6 miljard euro voor 2014 en 2015 om tegen dit dramatische probleem te vechten.

We moeten in de komende maanden verdergaan. Wij zullen ons inzetten om de economische en sociale convergentie naar boven te trekken. We zullen natuurlijk zeer waakzaam blijven zodat de sociale dimensie niet vergeten wordt. We zullen campagne voeren ten opzichte van onze Europese partners voor de invoering van op nationaal niveau vastgestelde minimumlonen. We hebben meer ambitie nodig voor de sociale en maatschappelijke samenhang.

In tijden van economische en sociale crisis zijn de risico’s ook hoger dat de fundamentele waarden, waarop de Europese samenleving is gebaseerd, barsten. We moeten deze waarden onophoudelijk verdedigen, omdat het over de identiteit zelf van Europa gaat. Menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de universele mensenrechten zijn onze kernwaarden. Telkens als ze worden aangevallen erodeert zich het vertrouwen van de Europeanen in hun gemeenschappelijk project, en verdraait zich de modelfunctie die Europa speelt voor haar buren in het oosten zoals in het zuiden. Men moet alleen Europa verlaten om dat te zien. Zowel de betogers op het Onafhankelijkeidsplein in Kiev als degenen die proberen met gevaar voor eigen leven de Middellandse Zee over te steken “streven naar Europa”. Onze waarden creëren aspiraties. Dit is ook de reden waarom we zo open zijn voor de ontwikkeling van een politiek mechanisme die efficiënter het respect van onze waarden binnen de Europese Unie kan waarborgen, zonder de bestaande instrumenten te verzwakken.

Het Europa dat wij samen steunen is zowel een Europa van praktische oplossingen en een Europa dat geen enkel van haar waarden afstaat. Democratie, groei en solidariteit: dat is het drieluik dat we willen doen leven om Europa weer op gang te brengen, om het vertrouwen van het publiek te herstellen en om elke generatie concreet, als overtuigde Europeanen, aan een betere wereld te laten bijdragen. Dat is de Europese droom die onze actie leidt.

We moeten het Europa der solidariteiten een nieuwe zin geven en nieuw leven inblazen. Solidariteit is tegelijkertijd een ideaal en een waarde, een methode en meerdere beleidslijnen.

Gepubliceerd op 20/02/2014

bovenaan de pagina