De binnenlandse veiligheidsdienst [fr]

1/ De binnenlandse veiligheidsdienst (SSI) in België

De binnenlandse veiligheidsdienst is in de Ambassade van Frankrijk in België gevestigd.

- De attaché binnenlandse veiligheid (ASI)

De attaché binnenlandse veiligheid (ASI) geeft advies aan de ambassadeur omtrent alle vraagstukken die betrekking hebben op de binnenlandse veiligheid en op de verschillende diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij/zij coördineert de bilaterale veiligheidssamenwerking en de multilaterale samenwerking, namelijk wat de technische, operationele en institutionele aspecten betreft. De attaché binnenlandse veiligheid heeft een diplomatieke status en voert de samenwerkingsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit in overeenstemming met de algemene koers van het Franse buitenlandse beleid.
Hij/zij speelt ook een belangrijke rol bij de ondersteuning van de export van Franse bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van de binnenlandse veiligheid.

- De taken van de binnenlandse veiligheidsdienst (SSI)

In de uitvoering van zijn taken wordt de attaché binnenlandse veiligheid (ASI) bijgestaan door een verbindingsofficier voor de Benelux die gespecialiseerd is in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Contactgegevens

Binnenlandse veiligheidsdienst

Ambassade van Frankrijk

Hertogstraat 65

1000 Brussel

2/ De Directie van internationale veiligheidssamenwerking (DCIS)

De Directie van internationale veiligheidssamenwerking (DCIS) vormt een gemeenschappelijke directie van de nationale Franse politie en gendarmerie. De DCIS voert het buitenlandse beleid van Frankrijk uit op de domeinen die onder de bevoegdheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken vallen, met uitzondering van kwesties die uitsluitend onder de bevoegdheid van de inlichtingendiensten vallen.

De Franse politieagenten en gendarmes van de DCIS dragen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van internationale samenwerkingsprogramma’s en –acties op het gebied van de binnenlandse en civiele veiligheid. Ten dien einde dragen zij bij tot de versterking van de veiligheid in de strijd tegen alle vormen van criminaliteit en verlenen zij bijstand aan de Franse gemeenschap in geval van rampen van welke aard.

- Een internationaal antwoord op de vele uitdagingen van een veranderende wereld

De samenwerking tussen landen is essentieel om de verschillende bedreigingen die buiten onze grenzen ontstaan, te bestrijden. Terrorisme, transnationaal georganiseerde criminaliteit, drugs- en wapenhandel, de bestrijding van illegale immigratie en cybercriminaliteit zijn de prioritaire werkterreinen van de politieagenten en de gendarmes van de DCIS. Voor de uitvoering van bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden steunt Frankrijk op zijn netwerk van afdelingen binnenlandse veiligheid in 72 ambassades. Dit netwerk, dat samengesteld is uit 300 politieagenten en gendarmes, omvat 152 landen op de vijf continenten, en bestaat uit attachés voor binnenlandse veiligheid (ASI), adjunct-attachés (ASIA), verbindingsofficieren, assistenten, samenwerkingspartners, alsook internationale technische experts die onder het met de DCDS gedeelde netwerk valt.

- Een taak van coördinatie en actie

De DCIS coördineert en verzorgt de technische, institutionele en operationele samenwerking tussen de Franse politie en gendarmerie en de Belgische politie. De DCIS is bovendien belast met de uitvoering van de technische samenwerking van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken, met name ten dienste van het secretariaat-generaal, het directoraat-generaal Burgerveiligheid, het directoraat-generaal Buitenlanders in Frankrijk, het directoraat-generaal Lokale overheden en van de delegatie Verkeersveiligheid en Wegverkeer.

JPEG

Gepubliceerd op 14/01/2022

bovenaan de pagina