De COP27 vindt van 6 tot 18 november 2022 plaats in Egypte [fr]

Het doel van de COP26 in Glasgow was de wereldwijde ambitie naar een hoger niveau te tillen, met name aangaande de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In hun syntheseverslag wijzen de Verenigde Naties er echter op dat de engagementen die de landen zijn aangegaan, nog niet voldoende zijn. Het doel van de COP27 is om deze ambitie en de uitvoering ervan naar een hoger niveau te tillen om zo de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken. Deze COP, die in Afrika plaatsvindt, moet ook een COP zijn die gekenmerkt wordt door solidariteit en samenwerking tussen de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden.

Uit de conclusies van de delen I tot III van het zesde rapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) blijkt dat de opwarming van de gemiddelde temperatuur op aarde een feit is, dat ze versnelt en dat de tekenen van deze klimaatopwarming bijna volledig aan menselijke activiteiten te wijten zijn. Deze snelle opwarming van het klimaat brengt een steeds groter wordend gevaar voor de internationale welvaart en veiligheid met zich mee. De IPCC wijst erop dat de volgende zaken een rechtstreeks gevolg zijn van de klimaatopwarming: de stijging van de zeespiegel, het vaker voorkomen van extreme weersomstandigheden, verminderde landbouwoogsten en de verspreiding van ziektes. De IPPC benadrukt bovendien dat het nog steeds mogelijk is om de opwarming tot 1,5°C te beperken, op voorwaarde dat alle landen snel en aanzienlijk hun uitstoot tegen 2030 verminderen en op voorwaarde dat ze tegen het midden van deze eeuw koolstofneutraal zijn.

Om de wereldwijde inspanningen ter vermindering van de uitstoot te versnellen, dringen Frankrijk en de Europese Unie erop aan dat er tijdens de COP27 een krachtig werkprogramma wordt opgesteld. Frankrijk en de Europese Unie hebben zich ertoe verbonden om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en hebben in lijn met deze ambitie plannen voorgesteld waarmee ze hun uitstoot willen verminderen.

De Europese Unie is de meest concrete, inzetbare en ambitieuze maatregelen aangegaan. De Europese Raad van december 2020 heeft zich ertoe verbonden de netto-uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Deze doelstelling moet het mogelijk maken om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, een engagement dat de Europese Raad in december 2019 is aangegaan.

In de eerste helft van 2022 zijn er verschillende elementen van de Europese Green Deal uitgevoerd, met name de belangrijkste teksten van het zogenaamde “Fit fot 55”-wetgevingspakket en dit met het oog op de uitvoering van de nationaal bepaalde bijdrage (NDC’s) van de Europese Unie. Onder het Tsjechische voorzitterschap van de EU zijn de driehoeksoverleggen gestart met als doel zo snel mogelijk een politiek akkoord over de teksten te bereiken, zodat er vanaf 2023 aan de tenuitvoerlegging van het nieuwe Europe klimaatkader kan worden gewerkt.

De energiecrisis, die door de oorlog in Oekraïne is versterkt, heeft ertoe geleid dat de RePower EU-strategie werd aangenomen. Het doel van deze strategie is om de energieonafhankelijkheid van de Unie te versterken en tegelijkertijd de Europese agenda inzake energietransitie te versnellen.

Bovendien zet Frankrijk zich op alle vlakken van de klimaatdiplomatie in en steunt het land de coalities die uit meerdere actoren bestaan (landen, lokale autoriteiten, het maatschappelijk middenveld, de privésector), zoals de International Solar Alliance, de High Ambition Coalition for Nature and People en de Alliance for the Preservation of Forests. Tijdens de "One Planet"-topconferenties, die in 2017 op initiatief van de president van de Franse Republiek werden gelanceerd, worden er financiële engagementen aangegaan door landen, lokale overheden en internationale organisaties, maar ook door bedrijven, privébanken en verzekeringsmaatschappijen. Frankrijk verdedigt op de COP27 zijn coalities van private en publieke financierders die zich voor het klimaat en de biodiversiteit inzetten om zo onze unieke planeet te beschermen.

Frankrijk stelt zijn diplomatie ten dienst van zijn partners , waaronder Afrika, die het hardst door de gevolgen van de klimaatverandering worden getroffen. De internationale klimaatfinanciering is een belangrijk agendapunt op deze COP27. De ontwikkelde economieën, die in het verleden de meeste broeikasgassen hebben uitgestoten, moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en dienen zich solidair op te stellen ten aanzien van de ontwikkelingslanden. De klimaatfinanciering die de ontwikkelde landen ten aanzien van de ontwikkelingslanden hebben opgestart, maakt het mogelijk om samen te werken, zodat alle landen zich met de meest doeltreffende technologieën en praktijken kunnen uitrusten om zo hun uitstoot te verminderen en zich aan de klimaatverandering aan te passen. Zo levert Frankrijk bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan het Partnerschap voor energietransitie dat in het kader van de COP26 met Zuid-Afrika werd opgericht. Dankzij dit partnerschap kan Zuid-Afrika zijn economie “koolstofvrij” maken en krijgt het land in ruil financiële en technische steun van verschillende landen. Er zijn momenteel gesprekken aan de gang om dit soort partnerschappen ook met andere landen aan te gaan.

Wat doet Frankrijk voor de klimaatfinanciering?

De Europese Unie en zijn lidstaten zijn de voornaamste sponsors van de klimaatfinanciering. Frankrijk heeft zich ertoe verbonden om zijn klimaatfinanciering ten aanzien van economische ontwikkelingsgebieden te verhogen. Zo maakte het land in 2015 3 miljard euro hiervoor vrij en in 2020 ging het al om 5 miljard euro. Tijdens de COP21 heeft Frankrijk het bedrag van dit engagement verhoogd en zo schenkt het land van 2021 tot 2025 jaarlijks 6 miljard euro, waarvan een derde naar de aanpassing aan de klimaatverandering gaat. Frankrijk komt zijn verbintenissen na: in 2021 heeft het land 6,1 miljard euro vrijgemaakt, waarvan 2,2 miljard euro naar de aanpassing aan de klimaatverandering is gegaan.

De ontwikkelingslanden dringen aan op een versterking van de mechanismen die het mogelijk maken het hoofd te bieden aan natuurrampen en Frankrijk sluit zich dan ook aan bij de oproep van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties aan om de vroegtijdige waarschuwingssystemen in alle landen wereldwijd te veralgemenen: Frankrijk heeft aangekondigd dat het zijn bijdrage aan het CREWS-initiatief verdubbelt om zo uit te komen op een bedrag van 8 miljoen euro per jaar. Dit initiatief werd door Frankrijk tijdens de COP21 gelanceerd en in het kader hiervan werd er al 100 miljoen dollar ingezameld. Dit geld dient om vroegtijdige waarschuwingssystemen in de kwetsbare landen te voorzien.

Het Franse Ontwikkelingsagentschap "Agence française de développement (AFD)" is een onderdeel van het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken en toets de Franse klimaatfinanciering zo goed mogelijk af aan de behoeften van de meest kwetsbare landen. Dit agentschap is in feite een eerste ontwikkelingsbank die volledig in lijn ligt met het Akkoord van Parijs, aangezien ze elk project dat indruist tegen de klimaatmaatregelen, heeft stopgezet.

Daarnaast levert Frankrijk ook een aanzienlijke bijdrage aan de multilaterale klimaatfinancieringsfondsen. Frankrijk is ook één van de grootste financierders van het Groen Klimaatfonds, ofwel het belangrijkste financiële mechanisme van het Akkoord van Parijs, en van het Wereldmilieufonds. Frankrijk financiert concrete projecten in verschillende landen, zoals de uitbouw van zonne-energiecentrales, de modernisering van elektriciteitsnetwerken, de uitbouw van duurzaam openbaar vervoer en de verbetering van de watervoorzieningen. Daarnaast zet Frankrijk zich ook in voor de bescherming van de regenwouden, alsook voor de uitbouw van vroegtijdige waarschuwingssystemen aangaande rampenrisico’s.

Naast de financiële steun die de ontwikkelde landen aan de ontwikkelingslanden bieden, moeten de ontwikkelde landen hun beleid op de doelstellingen van het Akkoord van Parijs afstemmen en het op die manier mogelijk maken om financiële middelen, zowel afkomstig uit de private als de overheidssector, vrij te maken om de opwarming van de aarde te beperken en de weerbaarheid te vergroten.

Gepubliceerd op 16/11/2022

bovenaan de pagina