De Coalitie voor de Sahel, een gezamenlijk en eensgezind antwoord [fr]

De ernst van de veiligheidssituatie, alsook van de humanitaire situatie in de Sahel, het gevoel van urgentie en de omvang van de noden vereisten een krachtiger en meer eensgezind optreden. Het doel van de Coalitie voor de Sahel is om samen met de G5-Sahel, alle landen, internationale organisaties en instellingen die de veiligheid, de stabiliteit en de ontwikkeling in de Sahel ondersteunen, te verenigen.

Een Coalitie om alle geëngageerde landen en organisaties ter ondersteuning van de G5-Sahel te verenigen

De Coalitie werd tijdens de top van Pau, die op 13 januari 2020 plaatsvond, aangekondigd door de staatshoofden van Frankrijk, Burkina Faso, Mali, Mauritanië, Niger en Tsjaad en dit in aanwezigheid van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de voorzitter van de Europese Raad, de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie, de voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie en de secretaris-generaal van de Francofonie.

Op 28 april 2020 werd er, tijdens de top tussen de Europese Unie en de G5-Sahel-landen, een nieuwe fase ingeluid.

Zo zijn de leden van de Europese Raad tijdens die top overeengekomen om zich gezamenlijk te blijven inzetten om de Coalitie voor de Sahel met andere internationale partners uit te breiden.

Bijgevolg worden alle landen en organisaties die zich willen inzetten voor de stabilisatie en de ontwikkeling in de Sahel uitgenodigd om zich bij de Coalitie aan te sluiten.

Op 12 juni 2020 werd er voor het eerst een ministeriële bijeenkomst van de Coalitie gezamenlijk georganiseerd door het huidige voorzitterschap van de G5-Sahel, de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken.

www.coalition-sahel.org

Een Coalitie die op vier complementaire domeinen actief is

Les pilliers de la coalition - JPEG

De Coalitie streeft naar een geïntegreerde aanpak op regionaal niveau, met inbegrip van alle hefbomen en actoren die bij de Sahel betrokken zijn, of het nu gaat om veiligheid, beleid of ontwikkeling.

In een verslechterde veiligheidscontext en humanitaire context wordt met die initiatief een nieuw kader voor internationaal optreden voorgesteld en dit via vier elkaar aanvullende pijlers, elk met een eigen sturing.

1ste pijler: gewapende terroristische groeperingen bestrijden

Het doel is gewapende terroristische groeperingen te bestrijden en dit via het coördineren van de inspanningen die geleverd worden door de legers actief in de Sahel en de Gezamenlijke troepenmacht van de G5-Sahel (FC-G5S) en hun partners – Barkhane, MINUSMA, Task Force Takuba – en dit voornamelijk in het drielandengebied (Mali, Niger, Burkina Faso).

Aangezien de veiligheidssituatie is verslechterd en er het risico is dat de dreiging zich uitbreidt tot voorbij de grenzen van de G5-Sahellanden, wordt ernaar gestreefd om de nodige voorwaarden voor stabiliserings- en ontwikkelingsacties te creëren.

Deze pijler staat onder de gezamenlijke leiding van de G5-Sahellanden en Frankrijk.

2de pijler: de capaciteiten van de strijdkrachten van de landen in de regio versterken

Het Partnerschap voor stabiliteit en veiligheid in de Sahel (P3S), dat op initiatief van Frankrijk en Duitsland werd opgericht, heeft als doelstelling de veiligheidsbehoeften in kaart te brengen en de inspanningen op het gebied van defensie en interne veiligheid op te voeren en dit onder de coördinatie van de Europese Unie.

De tweede pijler van de Coalitie staat, in het kader van dit partnerschap, in voor de coördinatie van alle acties ter versterking van de defensiecapaciteiten van de G5-Sahellanden, met name het bieden van opleidingen en het leveren van uitrustingen ten behoeve van de nationale strijdkrachten en de Gezamenlijke troepenmacht van de G5-Sahel (FC-G5S).

Deze pijler staat onder de leiding van de Europese Unie en dit in samenwerking met de G5-Sahel.

3de pijler: de overheid en de instellingen vormgeven, de toegang van de bevolking tot sociale basisvoorzieningen verzekeren

In het kader van het vaststellen van de prioritaire behoeften van het Partnerschap voor stabiliteit en veiligheid in de Sahel (P3S), is deze pijler erop gericht om ondersteuning en coördinatie te bieden voor acties die de herschikking van de staat beogen, alsook het versterken van de capaciteiten op het gebied van binnenlandse veiligheid en justitie. Deze pijler stelt de toegang tot sociale basisvoorzieningen centraal, met als doel de stabiliseringsinspanningen die de basis ontwikkeling vormen, vorm te geven.

Deze pijler staat onder de leiding van de Europese Unie en dit in samenwerking met de G5-Sahel.

4de pijler: versnellen van ontwikkelingshulp

De vierde pijler moet een antwoord bieden op uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid, armoede, onderwijs, gezondheid en infrastructuur in de G5-Sahellanden.

Deze bijdragen worden gedragen door de G5-Sahel en door de Sahel-Alliantie (25 leden waaronder 11 waarnemers; meer dan 876 projecten voor 17 miljard euro), en dit in samenwerking met het uitvoerend secretariaat van de G5-Sahel (SE-G5S).

Dit secretariaat staat in voor het vergemakkelijken van de inventarisatie van activiteiten, voor de goede coördinatie van acties en de verdeling van de rollen en/of territoria.

Op die manier wordt de algemene doeltreffendheid van de ontwikkelingsacties gewaarborgd en dit in samenhang met de politieke en militaire aspecten, alsook de veiligheidsaspecten.

De opdracht van deze pijler draagt ook bij tot de 3de pijler door het vormgeven van de overheid en de instellingen te ondersteunen, alsook de decentralisatie, en dit door de vertrouwensbanden tussen de overheid en de bevolking te versterken.

Deze pijler staat onder de gezamenlijke leiding van de G5-Sahel en de Sahel-Alliantie.

Gepubliceerd op 19/04/2021

bovenaan de pagina