Een nieuwe ambitie voor het Franse ontwikkelingsbeleid [fr]

Om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de wereldwijde crisissen die vandaag de dag alle werelddelen treffen, trekt Frankrijk middelen uit om de wereldwijde ongelijkheden efficiënter te bestrijden en de mondiale collectieve goederen te beschermen.

In dat kader heeft het Franse parlement op 20 juli 2021 definitief de programmeringswet inzake solidair ontwikkelingsbeleid en de bestrijding van ongelijkheden in de wereld aangenomen. De wet werd ingediend door Jean-Yves Le Drian, de Franse minister van Europa en Buitenlandse Zaken. U kunt al het nieuws over deze wet op onze sociale mediakanalen volgen via #LoiDéveloppementSolidaire.

Waarom werd er een wet inzake solidair ontwikkelingsbeleid opgesteld?

De COVID-19-crisis legt de wereldwijde uitdagingen bloot waarmee alle samenlevingen, zowel het Noorden als het Zuiden, worden geconfronteerd: het ontstaan van pandemieën als gevolg van de achteruitgang van de biodiversiteit, de toename van ongelijkheid, van armoede en van voedselonzekerheid, gedwongen migratie en de toename van radicalisme, allemaal zaken die het gevolg zijn van crisissen.

Het is in ons belang om zo snel mogelijk op te treden om zo dit soort crisissen die alle werelddelen en alle bevolkingen teisteren, proberen te voorkomen. Het is in ons gemeenschappelijk belang om onze groeimodellen veerkrachtiger, inclusiever en duurzamer te maken. Bij deze gezamenlijke inspanning moeten we bijzondere aandacht besteden aan de meest kwetsbare landen, met name de landen in Afrika. We zijn verplicht ons ten opzichte van deze landen solidair op te stellen. Dat is ook in het directe belang van de Franse burgers.

De Franse regering heeft er daarom voor gekozen om haar inspanningen te verdubbelen en om meer te investeren in de mondiale collectieve goederen, alsook in de bestrijding van wereldwijde ongelijkheden. De programmeringswet inzake solidair ontwikkelingsbeleid en de bestrijding van ongelijkheden in de wereld herinnert eraan dat het ontwikkelingsbeleid een volwaardige pijler van het buitenlandse beleid van Frankrijk is. Deze wet vervangt de wet van 7 juli 2014 betreffende het ontwikkelingsbeleid en het beleid inzake internationale solidariteit en vertolkt, door middel van een toename van de beschikbare middelen en vernieuwde methoden, de wil om de doeltreffendheid van ons optreden op het terrein ten dienste van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, te garanderen.

Het is voor Frankrijk dan ook belangrijk om, met behulp van de geloofwaardigheid van zijn politieke en financiële engagement, grote coalities op poten te blijven zetten om zich zo harder te kunnen inzetten voor het behoud van de mondiale collectieve goederen (klimaat, gezondheid, onderwijs etc.). Daar slaagde Frankrijk al in 2019 in, en dit in het kader van zijn voorzitterschap van de G7, en ook in 2020, in het kader van zijn antwoord op de COVID-19-crisis en zijn bijdrage aan het opstellen van een duurzaam post-crisis-herstelbeleid.

Wat zijn de voornaamste punten van de programmeringswet inzake solidair ontwikkelingsbeleid en de bestrijding van ongelijkheden in de wereld?

1/ Frankrijk, de 5de grootste kapitaalverschaffer ter wereld, trekt middelen uit om zo de ongelijkheden in de wereld efficiënter te bestrijden en de mondiale collectieve goederen te beschermen

 • De verhoging van onze investeringen voor het behoud van de mondiale collectieve goederen en teneinde crisissen te voorkomen, vraagt om voorzienbaarheid en een duidelijk financieel kader: Frankrijk heeft voor het eerst een programmeringswet aangenomen inzake begrotingskredieten voor ontwikkelingsbeleid.
 • Het wetsontwerp geeft zo uitvoering aan het engagement van de President van de Republiek om de officiële ontwikkelingshulp van Frankrijk (afgekort als APD) in 2022 tot 0,55 % van het bruto nationaal inkomen te verhogen, tegenover de 0,44 % vandaag. Frankrijk streeft ernaar om in 2025 0,7 % van zijn bruto nationaal product aan officiële ontwikkelingshulp te besteden.
 • Dankzij de verhoging van de middelen zal Frankrijk de meest kwetsbare landen, met name de landen in Afrika, kunnen steunen bij het uitbouwen van veerkrachtigere, inclusievere en duurzamere groeimodellen. Daarnaast zal deze verhoging van de middelen Frankrijk ook in staat stellen om in multilaterale fondsen te investeren om zo krachtiger te kunnen optreden ten voordele van het klimaat, gezondheid, onderwijs en de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

2/ Duidelijk gedefinieerde geografische en sectorale prioriteiten

 • Giften zullen naar de meest kwetsbare landen gaan, met name naar 19 prioritaire landen die tot de categorie van minst ontwikkelde landen behoren en voornamelijk ten zuiden van de Afrikaanse Sahara liggen. Frankrijk gaat ook meer investeren in andere ontwikkelingslanden en opkomende landen met het oog op de bescherming van de mondiale collectieve goederen.
 • Door in organisaties en multilaterale fondsen te investeren, kan Frankrijk een antwoord bieden op wereldwijde uitdagingen waarmee alle werelddelen geconfronteerd worden: klimaat en biodiversiteit; gezondheid; veiligheidscrisissen en onstabiele situaties; de gelijkheid tussen vrouwen en mannen; en onderwijs.

3/ Versterkte partnerschappen om een werkelijk effect op het terrein te garanderen

 • Samen met de partnerlanden, in het bijzonder de Afrikaanse landen, richten wij een partnerschap op dat gebaseerd is op de beginselen van verantwoordelijkheid en gedeelde belangen.
 • Bij deze partnerschappen worden ook de volgende actoren betrokken: alle ontwikkelingsactoren (plaatselijke overheden, ngo’s, stichtingen, de privésector etc.), met inbegrip van deze in de partnerlanden, die op het terrein resultaten boeken en in deze solidariteitsinspanning ten volle hun rol spelen.

4/ Een versterkte sturing ten dienste van onze strategische oriëntaties

 • Het beheer van ons ontwikkelingsbeleid wordt zowel op centraal niveau als op het terrein versterkt.
 • In de partnerlanden zal de ambassadeur een lokale ontwikkelingsraad voorzitten met als doel de coherentie tussen de inspanningen van alle actoren van het “équipe France à l’international”, ofwel het “Franse internationale team”, te garanderen en dit in het kader van één enkele strategie.

5/ Meer transparantie en een betere opvolging van de resultaten op het terrein

 • Om de resultaten, de doeltreffendheid en de impact van ons optreden beter te kunnen evalueren, wordt er een evaluatiecommissie inzake ontwikkelingsbeleid opgericht.

6/ Een grotere aantrekkelijkheid van Frankrijk voor het huisvesten van internationale instellingen

 • Deze wet verhoogt de aantrekkelijkheid van Frankrijk voor het huisvesten van internationale instellingen, met name van instellingen die een centrale rol spelen binnen de internationale agenda inzake ontwikkeling en de bevordering van mondiale collectieve goederen.

7/ Verbetering van het systeem inzake de teruggave van “onrechtmatig verkregen goederen”

 • Dit nieuwe systeem bepaalt dat de opbrengsten door de overdracht van “onrechtmatig verkregen goederen” ervoor zullen zorgen dat er kredieten kunnen worden geopend met als doel samenwerkings- en ontwikkelingsacties te financieren en dit in nauwe samenwerking met de betrokken bevolkingsgroepen. Het Franse parlement zal de toepassing van het restitutiemechanisme jaarlijks controleren om zo transparantie en verantwoording te garanderen.

Gepubliceerd op 17/09/2021

bovenaan de pagina