Het World Conservation Congress : een grote internationale bijeenkomst voor biodiversiteit [fr]

Van 3 tot 11 september 2021 vindt het World Conservation Congress van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur voor het eerst plaats in Frankrijk, meer bepaald in Marseille.

Dit evenement is één van de grootste internationale evenementen voor biodiversiteit. Het wordt om de 4 jaar georganiseerd en brengt natuurbeschermingsexperts uit de politieke wereld, de onderzoekswereld, uit verenigingen en uit grote internationale organisaties samen, alsook bedrijven en burgers.

Dit congres is een wereldwijd engagement rond 7 belangrijke thema’s, namelijk:

 • landschappen;
 • zoet water;
 • de oceanen;
 • klimaatverandering;
 • rechten en bestuur;
 • kennis, innovatie en technologie;
 • economische en financiële systemen.

De bescherming van de biodiversiteit en van de ecosystemen is voor Frankrijk een prioriteit

Door dit congres op zijn grondgebied te organiseren, bevestigt Frankrijk zijn inzet aangaande de bescherming van de biodiversiteit en van de ecosystemen en, algemener, bevestigt het land zo zijn leidende rol, op internationaal niveau, aangaande milieu- en klimaatkwesties.

Deze bijeenkomst van staten, plaatselijke overheden, wetenschappers, vertegenwoordigers van de privésector en van het maatschappelijk middenveld is dus een unieke kans om de internationale inspanning voor biodiversiteit op het hoogste niveau te ontplooien. Het is één van de eerste grootschalige evenementen aangaande het milieu sinds het begin van de COVID-19-crisis. Bovendien vindt het evenement plaats vóór de COP15 van het Verdrag inzake biologische diversiteit dat in Kunming wordt gehouden, en ook vóór de COP26 met betrekking tot de klimaatverandering dat in Glasgow doorgaat.

Het congres biedt de kans om de resultaten van de initiatieven die tijdens “One Planet Summit” werden gelanceerd, voor de stellen. Dit evenement vond in januari 2021 plaats in Parijs en stond in het teken van biodiversiteit (met name de Great Green Wall en het plan voor een “exemplary Mediterranean”).

Daarnaast dient het congres ook om de COP15 van het Verdrag inzake biologische diversiteit voor te bereiden, wat voor de biodiversiteit moet worden wat de COP21 van Parijs voor het klimaat is. Zo zal het mondiale kader voor biodiversiteit voor de periode na 2020 worden vastgelegd. Het World Conservation Congress zal gedachtewisselingen tussen de deelnemers bevorderen en dit aangaande de belangrijkste doelstellingen van dat mondiale kader (bescherming van 30 % van de planeet, herstel van ecosystemen, bescherming van soorten, vrijmaken van financiële middelen enz.).

In het kader van de gezondheidscrisis zullen de verbanden tussen biodiversiteit en gezondheid, en de vraagstukken aangaande economische herstel op basis van de natuur, een centrale plaats innemen in de besprekingen, en dit in navolging van de “één gezondheid”-benadering die Frankrijk actief uitdraagt via een panel van vooraanstaande deskundigen en het zogenaamde PREZODE-initiatief dat staat voor “de kans op het voorkomen van zoönotische noodsituaties en pandemieën voorkomen”).

Uitwisselings- en tentoonstellingsruimtes om de diversiteit van de planeet en van culturen te ontdekken

Het Congres vindt van 3 tot 11 september 2021 plaats in het “parc Chanot” in Marseille en dit in een hybride vorm waarbij het grote publiek ter plaatse aan een aantal evenementen kan deelnemen, alsook een aantal evenementen vanop afstand kan bijwonen.

Ruimtes opengesteld voor het grote publiek

 • De Generaties-Natuur-ruimten: van 4 tot 11 september 2021

Deze site die in het teken staat van de biodiversiteit, werd door Frankrijk in het leven geroepen, en is gratis en zonder inschrijving toegankelijk voor het grote publiek. Op de site worden meer dan 300 projecten tentoongesteld die door Franse actoren en burgers die zich inzetten voor het behoud van de biodiversiteit, werden uitgewerkt. De actoren die in de Generaties-Natuur-Ruimten aanwezig zijn, willen het publiek sensibiliseren rond verschillende thema’s (de oceanen, de klimaatverandering, landbouw en bodem, innovaties en participatieve wetenschappen enz.).

 • De Tentoonstellingshal: van 4 tot 9 september 2021

De Tentoonstellingshal is een ontmoetings- en uitwisselingsplaats bestemd voor het grote publiek, congresgangers en vooraanstaande personen. De exposanten kunnen er hun onderzoek voorstellen, alsook hun innovaties en andere werkzaamheden. U vindt er paviljoenen en stands van actoren uit verschillende landen.

In het ranse paviljoen vinden er meer dan 80 evenementen plaats die de aandacht vestigen op de strategische prioriteiten van Frankrijk inzake biodiversiteit: de nationale strategie ter bestrijding van geïmporteerde ontbossing, agro-ecologie, de strijd tegen milieucriminaliteit, de financiering van de bescherming van biodiversiteit, de verbanden tussen biodiversiteit en klimaat enz.

De ruimtes voorbehouden voor congresgangers en IUCN-leden

 • Het Forum: van 4 tot 7 september 2021

Het forum is een ruimte voor publiek debat en geeft aan actoren uit de hele wereld de kans om samen na te denken over oplossingen voor duurzame ontwikkeling en natuurbescherming en deze samen uit te werken. De “dialogen op hoog niveau” zullen door staatshoofden, ministers, directeuren van internationale organisaties, verantwoordelijken van niet-gouvernementele organisaties en van de privésector, en door wetenschappers worden bijgewoond.

 • De Ledenvergadering: van 8 tot 10 september 2021

De Ledenvergadering brengt meer dan 1 300 leden bij elkaar. Deze leden vertegenwoordigen meer dan 160 staten, overheidsinstellingen, agentschappen voor economische ontwikkeling, wetenschappelijke en academische instellingen, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en inheemse bevolkingsgroepen om gezamenlijke beslissingen te nemen.

De leden zullen er onderhandelen over de moties die tot doel hebben de werkzaamheden van het IUCN in de juiste richting te sturen en om de standpunten van de leden over belangrijke milieukwesties te kennen te geven. Frankrijk heeft een tiental moties ingediend, met name aangaande milieucriminaliteit, lichtvervuiling, volgroeide bossen, de verbanden tussen klimaat en biodiversiteit, mensapen enz.

Gepubliceerd op 01/09/2021

bovenaan de pagina