De digitale soevereiniteit van Europa uitbouwen [fr]

Het doel van de conferentie « De digitale soevereiniteit van Europa uitbouwen” is om de stand van zaken op te maken betreffende de vorderingen die de afgelopen jaren zijn gemaakt, alsook om aan te sporen na te denken over en een dynamiek tot stand te brengen aangaande de verdere uitbouw van de Europese digitale soevereiniteit.

Tijdens de conferentie wordt het vermogen van de Europese Unie om haar eigen lot in het digitale tijdperk in handen te nemen, in de verf gezet, met name haar vermogen om haar economische belangen en waarden te verdedigen en haar autonomie te garanderen.

De vier pijlers van de Europese digitale soevereiniteit

De conferentie spitst zich toe op vier pijlers:

  • De Europese Unie als een beschermende mogendheid versterkt de veiligheid van de burgers, van overheidsdiensten en van bedrijven binnen de cyberspace en werkt een industriële datastrategie uit om een antwoord te bieden op extraterritoriale wetten.
  • De Europese Unie als een normbepalende mogendheid die de fundamentele waarden uitdraagt, steunt de versterking van democratische instellingen, bevordert het herstel van een gelijk speelveld voor bedrijven op de digitale interne markt en stelt een nieuw regelgevend kader voor met als doel digitale spelers beter voor hun verantwoordelijkheid te stellen.
  • De Europese Unie als een innovatieve mogendheid oefent een aantrekkingskracht uit op buitenlandse investeerders en buitenlands talent, en beschikt over de troeven om vooraanstaande wereldwijde technologiebedrijven te doen ontstaan.
  • De Europese Unie als een mogendheid met een open geest promoot vrije en open standaarden, ondersteunt de oprichting van open en gedeelde hardware- en software-infrastructuren als wereldwijde en digitale collectieve bezittingen en draagt er vanuit technologisch en financieel oogpunt aan bij.

De Europese digitale soevereiniteit verder uitbouwen

Bescherming en openheid

Hoewel de meeste digitale middelen (software, gegevens, hardware-infrastructuren enz.) steeds meer worden ingenomen door niet-Europese actoren, zal tijdens de conferentie de nadruk worden gelegd op gemeenschappelijke digitale bezittingen, en niet-rivaliserende en niet-exclusieve infrastructuren die een technologisch alternatief vormen voor actoren die vaak een monopolie hebben.

Met het oog op de toenemende bedreigingen op het vlak van cyberspace, wordt tijdens de conferentie ook dieper ingegaan op de ontwikkeling van een Europees cyberbeveiligingsmodel en dit door middel van Europese wetgevende initiatieven (herziening van de richtlijn inzake de beveiliging van netwerken en informatiesystemen), mechanismen voor een grotere solidariteit tussen de lidstaten en de versterking van een industrieel weefsel (GAIA-X, trusted cloud, Europees certificatieschema van het Europees Agentschap voor Cyberveiligheid - ENISA). Dit industrieel weefsel, met name in de cloudsector, moet het hoofd bieden aan vele extraterritoriale bepalingen die een bedreiging vormen voor de veiligheid en de integriteit van de persoonlijke gegevens van Europese burgers en bedrijven.

Regulering en innovatie

Hoewel de digitale revolutie de werking van onze democratische instellingen en de veiligheid van de Europese burgers en consumenten op de proef heeft gesteld, wordt er tijdens de conferentie dieper ingegaan op initiatieven van de Europese Commissie om journalisten en het online recht van vrije meningsuiting beter te beschermen (Actieplan voor de Democratie) en om digitale diensten meer voor hun verantwoordelijkheid te stellen (wetsontwerp betreffende digitale diensten) met als doel ervoor te zorgen dat wat offline illegaal is, dat ook online is.

Ten slotte hebben platforms, door de voordelen van netwerken en nieuwe technologische middelen, een aanzienlijk marktaantal verworven, wat ertoe heeft geleid dat de markt zich rond een zeer klein aantal spelers concentreert. In dit verband wordt tijdens de conferentie het wetsontwerp betreffende digitale diensten (DMA) besproken dat als doel heeft innovatie te bevorderen en oneerlijke praktijken van platforms die de toegang tot digitale markten controleren, te verbieden.

Scale Up Europe

Binnen het “Scale-Up Europe”-initiatief dat in maart 2021 in samenwerking met de Europese Commissie werd gelanceerd, verenigen zich een groep van 200 oprichters van start-ups en scale-ups, investeerders, onderzoekers en grote groepen die de ambitieuze doelstelling hebben om vóór 2030 binnen de Europese Unie meer dan 10 technologiebedrijven op te richten die een marktwaarde van meer dan 100 miljard dollar hebben. Het is de bedoeling om deze ambitie verder uit te werken en het ecosysteem van Europese start-ups internationaal op de voorgrond te zetten door financiële hefbomen en hefbomen op het vlak van openbaar beleid te activeren.

Dit zijn de drie hefbomen die nodig zijn om dit te bereiken:

  • Baanbrekende innovatieve Europese bedrijven van wereldklasse doen ontstaan met behulp van de onlangs opgerichte Europese Raad voor Innovatie (EIC) die over een budget van 10 miljard euro beschikt en als doel heeft om baanbrekende innovaties te ondersteunen.
  • Europa omvormen tot een plek van technologische talenten. De toegang tot sleutelvaardigheden is een belangrijke bepalende factor voor de versterking van het Europese technologische ecosysteem. Tijdens de conferentie zal de versterking van de Europese samenwerking bij het toekennen van visums worden besproken. Er zal eveneens worden gesproken over hefbomen die het aantrekkelijke karakter voor talenten kunnen vergroten om zo de ultrasnelle opkomst van Europese start-ups te ondersteunen.
  • De laatste ontwikkelingsfasen van scale-ups financieren met als doel de opkomst van toekomstige bedrijven van wereldklasse te ondersteunen en hen aan Europa te binden. Door hun gering omvang kunnen de Europese risicokapitaalfondsen momenteel niet worden gebruikt om voldoende investeringen te financieren. Tijdens de conferentie wordt er gekeken naar overheidsbeleid dat start-ups en scale-ups in staat zou kunnen stellen om opnieuw een beroep te doen op Europese financieringsmechanismen (beursgang, fonds van fondsen enz.).

Gepubliceerd op 16/02/2022

bovenaan de pagina